Årsmöte och bolagsstämma 27 mars på Grand

91 medlemmar kom till årsmötet på Scandic Stora Hotellet – Grand för Nyköping GKs årsmöte. Innan mötet var det mingel, kaffe och smörgås och tid för att läsa mötesdokumenten.

Ordförande Holger Namér hälsade alla välkomna. Björn Albing (t v) valdes till mötesordförande med Annette Caspary som sekreterare. Eje Larsson och Bodil Olausson valdes till protokolljusterare.

Klubbchef Gary Cosford drog verksamhetsberättelsen för 2017. Klubben har fortfarande en hög volym av tävlingsronder dock något lägre än under 2016.
 Utmaningar ligger i resursfrågan kring ideella ledare. Klubben behöver flera tävlingsledare, juniorledare och funktionärer till olika uppdrag.
 Uppföljning av tidigare uppsatta mål visar att klubbens medlemmar blir allt äldre även om vi blir fler. Antal gästronder och medlemsronder ökar. 
Tillgänglighet på banorna diskuterades särskilt kring attraktiva tider på helger. Ledning har tagit bort en del tävlingar inför 2018 för att öka tillgänglighet för medlemmar.
 Bokningsreglerna ses över nu för att skapa balans i tillgänglighet för medlemmar, boendegäster och övriga spelare.
Årsredovisningen presenterades för Nyköpings GK som visade ett blygsamt dock positivt resultat för 2017. En förändring har skett avseende banhyra och tjänstedebitering mellan Ärila Golf AB och Nyköpings GK, som gör att kostnader har ökat i jämförelse med tidigare år.
 Delvis på grund av ökad tävlingsvolym och att allt fler uppgifter görs av personal istället för ideella krafter.

Revisionsberättelsen lästes upp av Tommy Östman och styrelsen beviljades  ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Inga motioner hade inkommit från medlemmar.

Styrelsen föreslog en ny värdegrund, som har tagits fram i samarbete med SISU och Sörmlandsidrotten. Holger Namér berättade hur viktigt det är att klubben upplevs som välkomnande och inkluderande för alla.
 Styrelsen och ledningen kommer att arbeta vidare med en ny verksamhetsinriktning fram till 2025 som ska presenteras på klubbens höstårsmöte i november 2018.
Trogen banpersonal. Jonny Blennlid t h (30 år) och Magnus Koinberg (25 år) tackades för lång och trogen tjänst genom en blomsterbukett av ordförande Holger Namér.

Johan Thorell klubbens nya tränare presenterade sig. Johan har en bakgrund inom räddningstjänsten och har arbetat som ledare inom idrott i flera år. Han är en mycket duktig scratchgolfare och har påbörjat en tränarutbildning inom golfen.
 Johan kommer från Flens GK där han har suttit i styrelsen och hjälpt juniorkommittén att utveckla sin verksamhet. Under 2018 kommer Johan att arbeta deltid hos oss med inriktning att stötta Malin med bl a  junior- och  elitverksamhet. 
Klubben ser fram mot ett givande samarbete med Johan och han är varmt välkommen till vårt team på klubben.

Efter klubbens årsmöte började bolagsstämman för Ärila Golf AB.

86 aktieägare kom till bolagsstämman på Scandic Stora Hotellet – Grand. Innan mötet hade nästan samtliga deltagit i Nyköpings GKs årsmöte.

Ordförande Holger Namér hälsade alla välkomna. Björn Albing valdes till mötesordförande med Annette Caspary som sekreterare. Eje Larsson och  Bodil Olausson valdes till protokolljusterare.

VD Gary Cosford drog förvaltningsberättelsen avseende 2017. Uppföljning av verksamhetens fem förbättringsområden: Anläggning, Banor, Verksamhet, Marknad och Service diskuterades.

När det gäller anläggning har lokalerna i restaurangen rustats upp inför 2017, ett nytt kanslitorg skapades och ett bagförråd har byggts för förvaring av golfutrustning för våra boendegäster. Långsiktigt behöver kapacitet i klubbhuset/restaurangen utökas för allas trivsel.

Bolaget har inlett en dialog med Nyköpings Kommun om det finns möjlighet att ändra detaljplan på ett område, som bolaget äger, i syfte att bygga bostäder. Området är inte aktuellt i golfbanesyfte. Eventuella vinster kan användas i bolaget för utveckling av faciliteterna. Ovanstående kommer att ta tid, så under de närmaste åren får vi hitta tillfälliga lösningar till våra kapacitetsbrister.

Banorna. Förutsättningarna har ändrats till det positiva för banskötsel genom nya klippluckor och att varje tisdag förmiddag stängs den bana, som inte har tävling, för underhåll.

Banorna har varit i gott skick under 2017. Rådslag bana och banpersonal arbetar tillsammans för att skapa en tydlig utvecklingsplan för varje hål på anläggning. Under 2017 blev Västra banan kartlagd och under 2018 kommer Östra banan att genomgå samma process. Förbättringar görs löpande inom ramen för driftsbudgeten på våra banor. Inför 2018 blir det ett nytt styrsystem till bevattningsanläggningen. Vår ambition att bli miljöcertifierade går vidare genom ny GEO On Course-systemet, som nyligen har lanserats i Sverige.

Anläggningen är mer attraktiv än tidigare tack vare satsningen på det egna golfboendet. VD redovisade att under 2017 blev det 647 boendenätter som skapade ca 2 000 extra greenfeeronder. Inför framtiden kommer efterfrågan att öka men greenfeepriset för gäster höjs nu inför 2018 för att skapa ett bättre ekonomiskt resultat. Bokningsläget inför 2018 är positivt med mer än hälften av årets budgeterade bokningar redan klara. Ambitionen att uppnå 10 000 greenfeegäster innan år 2020 är inom räckhåll.

Kundernas omdöme av vår verksamhet är viktig. Bolaget följer löpande  enkätsvar från medlemmar och gäster och redovisade resultaten under bolagstämman. Några områden har klart en förbättringspotential och inom andra områden får verksamheten goda betyg särskilt i jämförelse med andra anläggningar.

VD föredrog årsredovisningen för Ärila Golf AB. Omsättning och kostnader har ökat jämfört med tidigare år. 2017 har varit ett år att bygga en stabilare organisation för att klara av de senaste årens tillväxt och för att skapa förutsättningar för framtiden. Resultat blev positiv dock något lägre än budgeterad.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet efter det att revisionsberättelse drogs. Bolagsstyrelsen valdes inför kommande år enligt förslag av valberedningen.

Mötesordföranden tog upp en dialog som skett på Facebook kring bokning av tiderna. VD informerade om bakgrunden till detta och nämnde siffrorna kring alla bokade tider under 2017. 82% av alla bokade tider under 2017 var av medlemmar övriga 18% var gäster. Det gäller att hitta en balans mellan tillgänglighet för medlemmar och gäster. Bokningsreglerna ses nu över för att skapa en bra balans.

Ordförande Holger Namér tackade Björn Albing som mötesordförande och alla närvarande aktieägare för visat intresse.

Vimmelbilder

Banpersonal – Paul, Magnus och Pelle.

Jan Lindh, Jan Andersson, Raine Harju och Kjell Rigbrandt.

Ordf Holger Namér tillsammans med Jonny Bennlid som varit anställd i 30 år på klubben som banarbetare.

Blaise Watson ställde en fråga om hur klubben kan hantera gästernas alkoholvanor på banan.

Klubbens nya team när det gäller junior- och elitträning Johan Thorell och Malin Landehag.

Fotograf Tomas Kihlman


Vårt nya läckra boende på banan

banner-boka-boende-980x120Boka boende! Eller via mail boende@nykopingsgk.se | Bilder på husen |Bildspel parhusen | Bildspel 2017-04-06