Klubbnyheter

Ärila Golf AB – Kallelse till bolagsstämman 2019-03-26

By 4 februari 2019 No Comments

Ärila Golf ABs Bolagsstämma 2019 – kallelse & handlingar!

Ärila Golf AB kallelse till bolagsstämman 2019-03-26
Handlingar (webbversion) Ärila Golf AB bolagsstämma 2019
Kompletta handlingar inkl. årsredovisning finns att hämta från klubbens reception från tisdag 19/3.

Tid: tisdagen den 26 mars 2019 kl. 19.30, efter årsmötet i Nyköpings GK

Plats:  Nyköpings Arenor-Rosvalla, (lokal: Glaskonferens), Idrottsvägen 1, 611 62 Nyköping

Agenda

 • 1 Val av ordförande för stämman samt protokollförare
 • 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Val av en eller två justeringsmän
 • 5 Prövning av om bolagsstämman är behörigen sammankallad
 • 6 Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 jämte revisionsberättelsen
 • 7 Beslut;
  (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för 2018
  (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2018
 • 8 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter för Ärila Golf AB (publ.) 2019
 • 9 Annat ärende som har inkommit till stämman enligt ABL eller bolagsordningen

– Arvode till styrelse och revisorer

Välkommen!

Styrelsen Ärila Golf AB (publ)
Holger Namér/Ordförande                                       Gary Cosford/VD

2019-02-04                                                                   2019-02-04