Klubbnyheter

Kallelse Nyk GK årsmöte 2019

By 4 februari 2019 No Comments

Välkommen till Nyköpings Golfklubbs årsmöte tisdagen den 26 mars 2019!
Nyk GK Kallelse till Årsmötet 2019-03-26
Årsmöte 2019 Nyk GK webbversion
Kompletta handlingar med Årsredovisning, mm. finns att hämta från klubbens reception från tis 19 mars.

Plats:            Nyköpings Arenor-Rosvalla, (lokal glaskonferensen), Idrottsvägen 1, 611 62 Nyköping
Tid:              Kl. 18.00 serveras kaffe & smörgås, Kl. 18.30 årsmöte

 • 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • 2 Fråga om mötet behörigen har utlysts
 • 3 Fastställande av föredragningslista
 • 4 Val av ordförande samt sekreterare
 • 5 Val av två justeringsmän (samt rösträknare) som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 • 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 •  7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 • 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • 10 Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet
 • 11 Övriga frågor
 • 12 Mötets avslutande

Efter avslutat årsmöte blir det bolagsstämma för aktieägarna i Ärila Golf AB (publ.) enligt särskild kallelse. Det blir också information m.m. om aktuella frågor.

Styrelsen – Nyköpings GK
2019-02-04