Klubbnyheter

Kallelse Nyköpings GK höstårsmöte

By 1 oktober 2019 No Comments

Kallelse och föredragningslista vid höstmötet för Nyköpings Golfklubb
tisdag 19 november 2019 på Rosvalla, lokal; konferensen, Nyköping.
Samling för kaffe & smörgås kl. 18.00, mötet börjar kl. 18.30

 • 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 • 2 Fråga om mötet behörigen har utlysts
 • 3 Fastställande av föredragningslista
 • 4 Val av ordförande samt sekreterare
 • 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 • 6 Fastställande av medlemsavgifter, spelavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

Information kring framtida investeringar.

 • 7 Val av
  a) Klubbens ordförande för en tid av ett år
  b) Halva antal övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) Revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta
  d) Ledamöter i valberedning för en tid av ett år. Styrelsen utser ytterligare en ledamot inom sig
  e) Ombud till GDF-möte
 • 8 Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet:
 • 9 Övriga frågor
 • 10 Mötets avslutande

  Efter mötet;
  * Prisutdelning KM 2019
  * Avtackningar; Magnus Koinberg, Anni & Nino (restaurang)
  * Presentation kring banskötsel av Paul Danielson


Nyköpings GK – Styrelsen 2019-10-01

Kallelse Nyköpings GK höstårsmöte 2019-11-19 (slutg.)