Vassgruppens arbete

Artiklar om vassgruppen finns samlade på denna länk.

Eje_Larsson_vassgrupp

Eje Larsson är ansvarig för vassröjningen.

Vassgruppen. Uppstartsmöte på golfklubben den 12 maj 2017

Närvarande: Ingvar Jansson, Johan Lindqvist (Vassjobb.se), Magnus Koinberg och Eje Larsson.

Följande dammar ska klippas vid behov: V2, V6, V13, V17, Ö1, Ö12 (2 st.), Ö13 och Ö16. Samma del av dammen vid Ö16 som förra året, lämnas orörd under häckningstiden för att underlätta svarthakedoppingens häckning. Slänterna och cirka en meter av den plana ruffytan som gränsar till den orörda delen lämnas oklippt under häckningen. Vi ska dock försöka klippa resten av dammen när så behövs. Klippning före och under häckningstiden ska stämmas av med Ingvar. När häckningen är över kan hela dammen klippas utan begränsning. Vassruggar ska dock lämnas kvar. Vi kommer att på prov sätta ut några olika små flottar i dammen för att se om något par vill bygga bo på någon av dem. En skylt som förklarar varför delar av dammen lämnas orörd sätts upp vid dammen.

I dammen vid V6 finns tyvärr gäddor. Därför tror vi inte att svarthakedoppingen kommer att häcka där. Ett knippar häckade förra året men risken att gäddorna tar knipungarna är stor. Vi beslutade därför att ingen del av dammen ska lämnas orörd under häckningssäsongen i år.

Det visar sig att mängden växtlighet minskar år från år om dammarna klipps frekvent. Det är ett skäl till att vi även vill klippa delar av Ö16 före och/eller under häckningen. Visionen ska vara att samtliga dammar hela tiden ska upplevas ha en ren vattenspegel, fri från växtlighet. I första hand svarar Magnus Koinberg och Johan Lindqvist för att visionen uppnås. Vassjobb.se anlitas även i år för klippningen.

Eje Larsson

2015-07-13 – Vassgruppen har rensat dammar

2015 – Planeringen av årets dammrensning pågår. Under vecka 24 (9-15 juni) hoppas vi kunna rensa åtminstone ett par dammar. Utrustningen är genomgången och en ny uppsamlare är tillverkad.

För att minska arbetsbördan för deltagarna så avser vi att skapa tre grupper som vardera tar ansvar för en eller flera dammar. De två H65-lagen räknar med att kunna ta ansvaret för var sin grupp. Den tredje gruppens medlemmar får rekryteras bland övriga klubbmedlemmar. Vi räknar med att varje damm behöver rensas tre gånger. Varje rensning tar 1- 1,5 dag.

Vassgruppen har åtagit sig att rensa alla mindre dammar. De stora dammarna vid Västra 6 och Östra 16 måste röjas av proffs med produktivare utrustning.

Det är ett tacksamt arbete att rensa dammarna. Många, många medlemmar och greenfeegäster har under åren påtalat hur vackert det är med de rena, blanka vattenspeglarna.

Eje Larsson
073-315 18 10
eje.l@telia.com

Vassröjning

Vassröjning av Stig Sehlin och Göran Alm 2012. Den här båten har gått i graven nu.

Här finns rapporter samlade:

Alla artiklar om vassgruppen finns samlade på denna länk.

2015-08-11 – Dammrensning Östra banan
2015-07-13 – Vassgruppen har rensat dammar
2014-09-23 – Slutrapport från vassgruppen

2014-08-03 – Vassgruppen
2014-06-14 – Dammarna rensade
2013-08-11 – Vassgruppen
2013-08-01 – Vassgruppen bilder facebook

2012-09-04 – Vassgruppen – Länk till facebook
2012-08-30 – Vassgruppen Länk till facebook + kommentarer